Themau

Saesneg

Themâu am Her Godio DVLA 2018


Fel tîm, gallwch chi dewis un neu bob un o'r themâu isod. Am ragor o fanylion ar sut i fynd i mewn a pha feddalwedd y gallwch ei ddefnyddio, edrychwch ar Bwynt 6 o'n Telerau ac Amodau ar ein tudalen Ffurflenni. Pob lwc!
 

Gwasanaeth Tân

Adeiladu gêm i ganfod peryglon tân yn y cartref a sut i’w hosgoi.
 

Heddlu  - Tarian Rocu

Creu gêm er mwyn atal y troseddwr seiber rhag hacio i’ch cyfrifiadur.
 

STEM

Bywyd ar Blaned Gaia (neu gallwch greu enw planed eich hun)

Rydych yn ffurf newydd o fywyd, yn debyg i ffurf ddynol ond llawer yn llai. Mae eich hen blaned wedi marw ac rydych chi a’ch tîm wedi teithio i blaned gwbl newydd ble mae’n edrych yn debyg iawn i’r ddaear cyn i ddyn fyw yma.

Mae eich planed yn fregus iawn ac mae’n rhaid i chi greu ffordd i fyw  ar y blaned hon, eich bwydo, cadw’n gynnes, teithio o amgylch a gwneud bywyd yn gyfforddus heb ddinistrio’r blaned oherwydd dyma’ch cyfle olaf i barhau’n fyw.

Os rydych yn gwneud pethau’n anghywir, bydd y blaned yn gwanhau a dim ond 12 mis o fywyd sydd gennych ar ôl ar y blaned.

Os rydych yn gwneud pethau’n iawn bydd y blaned yn parhau’n gryfach ac yn gwneud bywyd yn dda ar gyfer pawb.

Gallwch greu creaduriaid neu ddarganfod creaduriaid a phlanhigion sydd yr un peth â’r rhai sydd ar y Ddaear.

Mae gan eich planed:

Dŵr

Môr

Awyr

Mathau gwahanol o goed

Mathau gwahanol o blanhigion

Creaduriaid yn y môr ac ar dir sy’n gallu cael eu bwyta a rhai sy’n wenwynig

Llefydd Poeth ac Oer  


Ambiwlans Awyr

Adeiladu gêm ble mae’n rhaid i chi gael yr ambiwlans cywir i’r ysbyty cywir ar amser, gan ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol:

Mae’n rhaid i chi benderfynu pa hofrennydd i’w anfon (Dibynnu ar ei leoliad)

Mae’n rhaid i chi benderfynu pa ysbyty i gymryd y claf iddo (Dibynnu ar yr anaf/salwch)

Mae gan yr Ambiwlans Awyr 4 ganolfan awyr yng Nghymru – Llanelli, Y Trallwng, Caernarfon a Chaerdydd

Os oes digwyddiad yn Ne Cymru, Ambiwlans Awyr Llanelli sy’n mynd ato

Os oes digwyddiad yng Ngogledd Cymru, Ambiwlans Awyr Caernarfon sy’n mynd ato

Os oes digwyddiad yng Nghanolbarth Cymru, Ambiwlans Awyr y Trallwng sy’n mynd ato

Os oes angen trosglwyddo plentyn, Ambiwlans Awyr Caerdydd sy’n mynd ato


Mae gennym ein canolfannau rhagoriaeth ar draws Cymru/Lloegr


De Cymru

Os oes anaf i’r pen, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW), Caerdydd

Os oes anaf llosgi, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Ysbyty Treforys, Abertawe

Os oes problem gardiaidd, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i UHW/Treforys pa un bynnag sy’n fwyaf agos

Os oes galwad cyffredinol, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Ysbyty Llwynhelyg/Gwent/Treforys/UHW

Os oes digwyddiad mawr, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i UHW/Treforys pa un bynnag sy’n fwyaf agos

Gogledd Cymru

Os oes anaf i’r pen, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Ysbyty Gwynedd, Bangor

Os oes anaf llosgi, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Ysbyty Glan Clwyd, Sir Ddinbych

Os oes problem gardiaidd, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Wynedd/GC pa un bynnag sy’n fwyaf agos

Os oes galwad yn ymwneud â phlentyn, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Ysbyty Alder Hey, Lerpwl

Os oes digwyddiad mawr, bydd yr Ambiwlans Awyr yn mynd i Ysbyty Prifysgol Royal Stoke, Staffordshire

Trosglwyddo plentyn

Os oes plentyn yn yr ysbyty unrhyw le yng Nghymru sydd angen triniaeth arbennigol mewn ysbyty gwahanol, bydd yr hofrennydd yng Nghaerdydd yn ei drosglwyddo

Byddant yn ei drosglwyddo i unrhyw ysbyty yng Nghymru neu hyd yn oed i Lerpwl neu Lundain


Y Fyddin_ MOD

Mae’r her gêm rydych wedi ei chael yn senarios bywyd go iawn y mae milwyr wedi eu hwynebu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Felly, beth rydym yn ei wynebu…wel yn anffodus yn hwyr neithiwr, daeth newyddion i Lywodraeth y DU y bu daeargryn mewn ardal fynyddig yn un o Diriogaethau Tramor Prydeinig sydd 4000 milltiroedd i ffwrdd ac roedd angen cymorth dyngarol ar frys.

Roedd yn un sylweddol, peryglus iawn yn mesur 7.4 ar y Raddfa Richter ac mae adroddiadau wedi dynodi bod difrod i’r rhan fwyaf o adeiladau, ffyrdd, pontydd yn yr ardal, gyda rhai adeileddau wedi’u cwympo yn gyfan gwbl.

Mae’r Fyddin Brydeinig wedi cael ei anfon i ddarparu cymorth pwysig. Fodd bynnag, cyn y gall unrhyw gyflenwadau gael eu dosbarthu mae pedwar prif her y bydd angen i’r milwyr eu hwynebu pan fyddant yn cyrraedd yno:


Her 1: Mae’r holl bontydd wedi cael eu dinistrio ond mae angen iddynt symud cyflenwadau ar draws afon?

Her 2: Mae’r holl gerbydau wedi torri ond mae angen iddynt symud cyflenwadau hanfodol o un rhan o’r wlad i ran arall

Her 3: Mae dyfeisiadau sydd heb eu ffrwydro ar y ffyrdd sy’n golygu nad yw cerbydau yn gallu teithio’n ddiogel arnynt fwyach

Her 4: Nid oes ganddynt radio sy’n gweithio  i anfon neges i ddweud eu bod wedi cyrraedd y wlad yn ddiogel.

Wrth ymateb i argyfwng fel hyn bydd ystod eang o swyddogaethau’r Fyddin ynghlwm yn yr ymgyrch.

Rydych yn Gadlywydd Platŵn Troedfilwyr (gyda 30 o filwyr) sydd â’r dasg o gefnogi ail-adeiladu ysgol.

Cynlluniwch gêm sy’n dod â’r holl Luoedd Arfog at ei gilydd i sicrhau bod eich Uned yn gallu cyrraedd yr ardal yn ddiogel er mwyn cefnogi ail-adeiladu’r ysgol.
 

Incredible Oceans

Mae morfilod danheddol yn chwilio’r môr am bysgod i’w bwyta, ond yn lle maent yn dod ar draws plastig ym mhob man. Adeiladwch gêm sy’n taclo’r broblem ac yn helpu’r morfil danheddog i oroesi.